Strona internetowa używa plików cookies w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies lub dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.



 

List otwarty Stowarzyszenia w sprawie Kaplicy na Cmentarzu Wojskowo - Komunalnym

K O N T A K T

Regionalne Stowarzyszenie Zwolenników Kremacji
ul. Królewska 17 
20-109 Lublin


tel./fax: 81- 443 - 79 - 34
tel:
728 - 312 - 556
tel: 728 - 312 - 557

e-mail:info@kremacja.lublin.pl

Przyjęcia interesantów 
 poniedziałki i środy w godzinach 15.30 - 17.30


Numer konta: BANK PEKAO SA  02 1240 2382 1111 0000 3923 3394

Numer KRS  0000159427. 





S T O W A R Z Y S Z E N I E


    Regionalne Stowarzyszenie Zwolenników Kremacji w Lublinie  skupia osoby i środowiska, które będą tworzyły
 i otaczały opieką już istniejące dobra kultury i sztuki w nekropoliach, na których już istnieją lub będą tworzone
domy pogrzebowe, kolumbaria, groby urnowe, łąki i ogrody pamięci.

    Stowarzyszenie, jest organizacją osób, których pryncypialną zasadą jest tolerancja, wzajemna i międzyludzka
solidarność w realizacji statutowych celów i działań. 
    Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei kremacji zwłok, zapewnienie godnego pochówku prochów
i ich przechowywania w miejscach otoczonych szacunkiem i opieką. Podstawową ideą jest godny pochówek  
prochów każdego członka stowarzyszenia niezależnie od jego poglądów i zasad.
    Stowarzyszenie na mocy umów zabezpiecza członkom wszelkie usługi związane ze spopieleniem zwłok oraz
w miarę potrzeby zapewnienie pochówku zgodnie z wolą zmarłego lub jego rodziny i w obrządku z tej woli
wynikającym. Współpracuje z  instytucjami, urzędami, w tym z zakładami ubezpieczeniowymi, a także związkami
wyznaniowymi w realizacji celów statutowych.
    Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających. Czlonkiem Stowarzyszenia może być
każda osoba fizyczna po ukończeniu 18 roku życia, mająca pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz każdy obywatel polski zamieszkały za granicą, deklarujący swe uczestnictwo w realizacji celow Stowarzyszenia
i jego działalności. 
    Nabycie członkostwa Stowarzyszenia następuje na drodze uchwaly Zarządu Stowarzyszenia na pisemny wniosek
osoby zainteresowanej i wpłaceniu wpisowego.




Z A R Z Ą D  S T O W A R Z Y S Z E N I A


Prezes Zarządu - 
Edward Balawejder

Wiceprezes Zarządu - Zdzisław Czarnecki

Sekretarz Zarządu - Janina-Anna Kiełbińska

Skarbnik - Henryk Grela

Członek Zarządu - Ryszard Fijałkowski




R Y S   H I S T O R Y C Z N Y


Regionalne Stowarzyszenie Zwolenników Kremacji w Lublinie powstało 30 grudnia 2002 roku

Działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez KRS.


Godło Stowarzyszenia

Na Lubelszczyźnie kremacja wciąż  postrzegana jest negatywnie,
 kojarzona z ll wojną światową i hitlerowskim obozem koncentracyjnym na Majdanku.

 Regionalne Stowarzyszenie Zwolenników Kremacji jest inicjatorem zmian w postrzeganiu kremacji
 i propagatorem budowy kolumbariów na lubelskich cmentarzach.




   
R o k  2 0 0 3    

Zarząd Stowarzyszenia podjął starania o budowę kolumbariów
 na lubelskich cmentarzach przy ul. Lipowej i Białej.



Prezes Stowarzyszenia - Jerzy Kiełbowicz




   
R o k  2 0 0 4    

Na podstawie porozumienia zawartego 30 listopada 2004 roku z Parafią Ewangelicko-Augsburską,
Zarząd Stowarzyszenia postanowił wybudować na cmentarzu ewangelickim przy ul. Lipowej,
pierwsze w Lublinie kolumbarium.
Środki na budowę pochodzą z darowizn członków stowarzyszenia.


Projekt kolumbarium na cmentarzu ewangelickim

 Budowę kolumbarium ukończno jesienią 2005r. Znajdują się w nim  64 nisze, mieszczące 128 urn.




   
R o k  2 0 0 5   

12 kwietnia 2005 roku z władzami miasta Lublina zawarto porozumienie o budowie
 na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym przy ulicy Białej, drugiego lubelskiego kolumbarium.






   
R o k  2 0 0 6    

22 lipca 2006 r. rozpoczęto budowę kolumbarium na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym przy ul.Białej w Lublinie.


Centralna część drugiego kolumbarium /projekt/

Budowę ukończono 25 września, w kolumbarium znajduje się 150 nisz mieszczących 300 urn.





                                                      R o k  2 0 0 7    


Dzięki inicjatywie i darowiznom członków stowarzyszenia,
przy wsparciu środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
poddano renowacji zabytkową kaplicę
 
na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym przy ul.Białej w Lublinie.
 Prace przeprowadzono na podstawie porozumienia 
zawartego z władzami miasta 26 lutego 2007r.
Remont i prace konserwatorskie ukończono w listopadzie 2007r.

Kaplica ma mieć charakter ekumeniczny,
 będzie także służyć osobom bezwyznaniowym.




 F a s a d a     K a p l i c y





   R o k  2 0 0 8    

31 stycznia 2008r. zawarto z władzami miasta umowę o budowie w  Alei Zasłużonych
na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym przy ul. Białej, trzeciego kolumbarium.
Znajdzie się w nim 336 nisz, mieszczących 672 urny.
Budowę rozpoczęto 21 lipca 2008r.


Projekt  kolumbarium w Al. Zasłużonych Cmentarza Wojskowo-Komunalnego





   R o k  2 0 0 9    

23 kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie otrzymało
" Laur Konserwatorski "
Nagrodę lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 przyznano za wyrożniającą się realizację konserwatorską,
 związaną z remontem i konserwacją kaplicy na cmentarzu
 przy ulicy Białej w Lublinie

* * *
5 października 2009r. Zarząd Stowarzyszenia upoważniony przez Walne Zebranie,
 zwrócił się z prośbą do Metropolity Lubelskiego - Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego,

 o wyrażenie zgody na odprawianie katolickich nabożeństw pogrzebowych
 w  Kaplicy na Cmentarzu Wojskowo - Komunalnym.






   
R o k  2 0 1 0    

Latem  na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym przy ul.Białej
 rozpoczęto realizację projektu czwartego w Lublinie kolumbarium.
Środki na budowę pochodzą z darowizn członków stowarzyszenia.


Projekt IV kolumbarium

Prace ukończono w październiku 2010r. W kolumbarium znajdują się 52 nisze.
W ramach realizacji projektu przeprowadzono renowację północnego
ogrodzenia cmentarza, a w jego arkadach umieszczono nisze.

* * *
10 września na Cmentarzu Wojskowo-Komunalnym 
przy ul.Białej odsłonięto tablicę poświęconą
Edwardowi Wojtasowi,
Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej,
Marszałkowi Województwa Lubelskiego,
Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego PSL.
Edward Wojtas zginął 10 kwietnia 2010r.
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

* * *
13 grudnia 2010r. Zarząd Stowarzyszenia ponownie zwrócił się z prośbą do Metropolity Lubelskiego,
 o wyrażenie zgody na odprawianie katolickich mszy pogrzebowych
w  Kaplicy na Cmentarzu Wojskowo - Komunalnym.





A L B U M

PIERWSZE LUBELSKIE  KOLUMBARIUM
Listopad 2005
/ Cmentarz Ewangelicki /





I KOLUMBARIUM NA CMENTARZU EWANGELICKIM





II KOLUMBARIUM NA CMENTARZU WOJSKOWO - KOMUNALNYM





III KOLUMBARIUM W ALEI ZASŁUŻONYCH CMENTARZA WOJSKOWO - KOMUNALNALNEGO






IV KOLUMBARIUM NA CMENTARZU WOJSKOWO - KOMUNALNYM
/ Listopad 2010 /







KAPLICA  NA  CMENTARZU  WOJSKOWO - KOMUNALNYM

PRZED RENOWACJĄ

PO RENOWACJI

POLICHROMOWANA  ABSYDA